blog

Öppet hus, Café i Abbekås

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är image-3.png

I Byalagets lokal (Gamla Skolan) har vi öppet hus varje onsdag mellan kl. 15.00 och 17.00, från och med den 20 november.

Att besöka Byalagets öppna hus i Abbekås är ett fantastiskt tillfälle för dig att träffa andra Abbekåsbor för en gemytlig samvaro.
Det finns kaffe och kaka som Byalaget bjuder på.

Lokalen är öppen för alla.

Notera att biblioteket har öppet samtidigt.

Värd för vårt öppna hus är: Ann-Kathrine Forslin.

Varmt välkomna
Abbekås Byalag

Byalaget i samarbete med Skurups kommun inbjuder till konst- och fotoutställning i vår lokal (Gamla skolan vid Kustvägen).

På vår utställning visas utvalda verk av Abbekåskonstnären Oscar Albin Nilsson samt foton från gången tid i Abbekås.

Utställningen invigs på årsdagen för Backafloden som inträffade den 13/11 1872. Se separat inbjudan till föredrag om Backafloden!
Utställningen är öppen varje dag mellan kl. 17:00 och 19:00 till och med söndagen den 24/11.

Abbekåskonstnären Oskar Albin Nilsson föddes i Skivarp 1890 och dog 1984. Han började sin yrkesbana som trädgårdsmästare. Yrket hade han lärt sig på Dybäcks- och Björnstorps slott, men drömmen var att bli konstnär. Vid 50-års ålder, 1942, började han på Skånska målarskolan och sönerna övertog trädgårdsmästeriet i Abbekås.

Under efterkrigstiden företog han flera utbildningsresor till Södra Europa. 1947 reste han till Frankrike, 1954 till Italien och 1958 till Spanien. Vad han där studerade, såg och upplevde finns avbildat i målningarna. I övrigt så är motiven ofta hämtade från hembygden.

Oscar Albin Nilsson bodde under 50 år på Kustvägen i Abbekås med sin hustru Anna och de sju barnen.

Oscar Albin Nilsson finns representerad på Ystads- och Eskilstunas konstmuséer och har ställt ut på många platser runt om i Sverige. 1956 visade han sina verk på Svaneholms slott.

Skurups Kommun äger 24 oljemålningar av konstnären.
(Texten sammanställd av Ann-Charlotte Oredsson Holm)

På fotoutställningen visas axplock av foton från Abbekås som vi har hittat i kommunens bildarkiv. Bildmotiven är till viss del kända, men vi önskar att så många Abbekåsbor som möjligt besöker utställningen och bidrar med information om dessa bilder. Således kan vi medverka till ett uppdaterat bildarkiv med information som annars går förlorad.

Välkomna

Kommande Aktiviteter, november 2019

  • Konstutställning med verk av
    Abbekåskonstnären Oscar Albin Nilsson  
    samt foton från Abbekås
  • Föreläsning om Backafloden som inträffade 
    den 13/11 år 1872
  • Föreningsmöte i Abbekås Byalag

Onsdagen den 13/11 – Söndagen den 24/11. Utställning i Byalagets lokal i samarbete med kulturförvaltningen i Skurups kommun. Utställningen visar målningar av den kände Abbekåskonstnären Oscar Albin Nilssonsamt axplock av bilder från gången tid i Abbekås. Utställningen invigs kl. 16:00 onsdag den 13/11 på årsdagen för Backafloden. Utställningen är öppen alla dagar mellan kl. 17:00 och 19:00.

Onsdagen den 13/11 kl. 17:00 (direkt efter invigningen av utställningen) inbjuder Abbekås Byalag till föredrag om Backafloden.
Föredragshållare är Dr. Jörgen Öberg, Oceanograf vid SMHI, Göteborg.

Söndagen den 24/11 kl. 17:00, föreningsmöte i Abbekås Byalag. Mötet behandlar bland annat de frågor samt de svar Byalaget har fått från kommunens politiker (frågor som ställdes på Byalagsrådets möte med kommunen den 3/9 samt de svar vi fick vid möte med politiker den 24/9). Hur går vi vidare?

Ny grupp på FB, ”Abbekås Byalag”: www.facebook.com/groups/656789554838807/

Byalagsrådets möte med Skurups Kommun den 3 september 2019

Frågor och synpunkter från Abbekås Byalag.


1. Information om kommunens arbeten och åtgärder i Abbekås når inte oss i Byalaget. Byalaget efterlyser rutiner för information från och till kommunen.

2. Framtiden för lokalen, gamla skolan, där biblioteket och Byalaget är hyresgäster. Enligt information från kommunen vid vårt möte i våras så skall Skurups Hem som står som ägare till byggnaden inte renovera utan riva hela den gamla skolan och planerar att bygga nya bostäder i stället.
Hur och när skall detta äga rum?

3. Byalaget i Abbekås önskar att kommunen uppför och ansvarar för en bastu med tillhörande badbrygga. Lämpligen är kommunen huvudman för en bastu som är till för allmänheten. Anläggning av detta slag byggs i enlighet med gällande normer och anpassas för alla medborgare.

4. Hundrastplatsen har behov av lekelement (betongrör att springa genom, stockar att klättra på) samt vegetation (träd) för skugga.

5. Trafiksäkerhet och trygghetsskapande åtgärder i Abbekås.
– Hastighetsbegränsning, 40 km/h, måste gälla på Kustvägen (väg 9) genom hela byn. Farthinder är nödvändiga då gällande hastighet på denna sträcka inte hålls. De övergångsställen som finns behöver hastighetssäkras till 30 km/tim genom typ gupp eller upphöjda passager.

– Hastigheten på Sockenvägen bör sänkas från 40 km/h till 30 km/h alternativt ökas tryggheten med gcm-stöd mellan cykelfält/gångfält och körbana. Målning bör förstärkas.

– Hastigheten på Kalmarvägen bör sänkas från 40 km/tim till 30 km/tim. De hastighetsdämpande chikaner som anlagts på norra delen bör återkomma på fler ställen på norra delen samt på något ställe söder om kustvägen. Belysning på del av Kalmarvägen saknas.

– Fiskarevägen är i behov av åtgärder. Hur tänker kommunen avseende trafiktäthet, buller, damm etc. Kommunen har underhållsansvar för vägen. Planerar kommunen att köpa in marken.

– På många platser i byn är sikten blockerat av högt växande vegetation. Hur arbetar kommunen med denna fråga? Exempelvis vid korsningen Kalmarvägen Kustvägen vid GC banan.

– Belysning saknas på delar av gång- och cykelbanor vid allmänna rast- och lekplatser. Exempelvis i anslutning till ny hundrastgård vid fotbollsplanen.

– Underhåll av anläggningar på lekplatser etc. är på flera ställen bristfällig avs äldre anläggningsdelar. Tex fundament/stolpar till tennisbanans nät, multisportarenans träsarg, bänkar vid lekplatsen på Kull.

– Vem är målgruppen för utegymredskapen vid lekplatsen på Kull? För vuxen eller ungdom saknas motstånd.

– Saknas del av cykelväg utmed Skivarpsvägen från hållplatsen och norr mot GC bana.

– Vid Trafikverkets byggnation av cykelväg från Abbekås till Skurup, önskar Byalaget att sträckan Abbekås Skivarp prioriteras då det möjliggör pendling med cykel för handling och till skola etc.

6. Återvinningsstationen.
När återöppnas en återvinningsstation i Abbekås?

7. Byalaget i Abbekås önskar ett strandpromenadstråk utmed kustremsan mellan Hakens udde och Mossbystrand. Delar av denna promenadstig finns redan men för helhetens skull återstår att åtgärda några mindre sträckor. Utmed hela promenadstråket placeras bänkar med jämna mellanrum. Utmed Fiskarevägen föreslås utredas en gångbana parallellt med nuvarande väg/att göra om Fiskarevägen till gång- och cykelväg eller att enkelrikta vägen. Utredningen skall efterhöra Abbekåsbor och fastighetsägare önskemål innan slutgiltig lösning fastställs.

8. Byalaget i Abbekås önskar att kommunen upprättar och ansvarar för underhåll av en allmän grillplats vid badbryggan i hamnen.

9. Byalaget i Abbekås önskar att kommunen upprättar ett ”Allaktivitetshus” i byn. I Abbekås saknas en gemensam lokal som samlingsplats för aktiviteter.

10. Byalaget i Abbekås har initierat uppstart av en arbetsgrupp med syfte att ta helhetsgrepp avseende utvecklingen i Abbekås. Från Abbekås medverkar representanter från Byalaget, föreningar samt övriga intressenter. Arbetsgruppens uppgift är att ta fram övergripande förslag för utformning av åtgärder för utveckling av Abbekås by. Byalaget föreslår att till denna arbetsgrupp anslut representanter för kommunens förvaltningar/enheter samt representanter från folkvalda politiker. Byalaget vill gärna få en bred anslutning till gruppen.
Byalaget tror att den bästa vägen framåt är samverkan mellan intressenter. Arbetsgruppens förslag skall framläggas för beslut i kommunens politiska församling.

11. Att utestänga trollingfiskare från hamnen genom att inte tillåta båttrailrar samt att ha en rampavgift gynnar inte livet (näringsliv och hamnliv) i hamnen under våren. Turbåtar för sportfiske bör välkomnas.

12. Erosionsskydd utmed kommunens stränder. Sandfodring etc.
Hur arbetar kommunen med denna fråga?

13. Muddring utanför hamnpirarna i Abbekås hamn.
Har kommunen utfört en konsekvensanalys inför detta arbete?

14. Den nya sophinken (seabin) i vatten vid en av bryggorna i hamnen.
Vem sköter den och vilken effekt är det tänkt att den skall ha?

15. Vad händer med Kommunens plan att upprätta trygghetsboende i byn.

Midsommar på Vabacken den 21/6

Vi träffas kl 10 med plockade blommor då vi klär stången, pyntar släpet och binder kransar för dem som vill.
Kl 14 reser vi stången. Därefter blir det sång och danslekar. Byalaget kommer sälja lotter med chans att vinna fina priser. Medtag egen picknickkorg.

Glad midsommar, varmt välkomna!