Byalagsrådets möte med Skurups Kommun den 3 september 2019

Frågor och synpunkter från Abbekås Byalag.


1. Information om kommunens arbeten och åtgärder i Abbekås når inte oss i Byalaget. Byalaget efterlyser rutiner för information från och till kommunen.

2. Framtiden för lokalen, gamla skolan, där biblioteket och Byalaget är hyresgäster. Enligt information från kommunen vid vårt möte i våras så skall Skurups Hem som står som ägare till byggnaden inte renovera utan riva hela den gamla skolan och planerar att bygga nya bostäder i stället.
Hur och när skall detta äga rum?

3. Byalaget i Abbekås önskar att kommunen uppför och ansvarar för en bastu med tillhörande badbrygga. Lämpligen är kommunen huvudman för en bastu som är till för allmänheten. Anläggning av detta slag byggs i enlighet med gällande normer och anpassas för alla medborgare.

4. Hundrastplatsen har behov av lekelement (betongrör att springa genom, stockar att klättra på) samt vegetation (träd) för skugga.

5. Trafiksäkerhet och trygghetsskapande åtgärder i Abbekås.
– Hastighetsbegränsning, 40 km/h, måste gälla på Kustvägen (väg 9) genom hela byn. Farthinder är nödvändiga då gällande hastighet på denna sträcka inte hålls. De övergångsställen som finns behöver hastighetssäkras till 30 km/tim genom typ gupp eller upphöjda passager.

– Hastigheten på Sockenvägen bör sänkas från 40 km/h till 30 km/h alternativt ökas tryggheten med gcm-stöd mellan cykelfält/gångfält och körbana. Målning bör förstärkas.

– Hastigheten på Kalmarvägen bör sänkas från 40 km/tim till 30 km/tim. De hastighetsdämpande chikaner som anlagts på norra delen bör återkomma på fler ställen på norra delen samt på något ställe söder om kustvägen. Belysning på del av Kalmarvägen saknas.

– Fiskarevägen är i behov av åtgärder. Hur tänker kommunen avseende trafiktäthet, buller, damm etc. Kommunen har underhållsansvar för vägen. Planerar kommunen att köpa in marken.

– På många platser i byn är sikten blockerat av högt växande vegetation. Hur arbetar kommunen med denna fråga? Exempelvis vid korsningen Kalmarvägen Kustvägen vid GC banan.

– Belysning saknas på delar av gång- och cykelbanor vid allmänna rast- och lekplatser. Exempelvis i anslutning till ny hundrastgård vid fotbollsplanen.

– Underhåll av anläggningar på lekplatser etc. är på flera ställen bristfällig avs äldre anläggningsdelar. Tex fundament/stolpar till tennisbanans nät, multisportarenans träsarg, bänkar vid lekplatsen på Kull.

– Vem är målgruppen för utegymredskapen vid lekplatsen på Kull? För vuxen eller ungdom saknas motstånd.

– Saknas del av cykelväg utmed Skivarpsvägen från hållplatsen och norr mot GC bana.

– Vid Trafikverkets byggnation av cykelväg från Abbekås till Skurup, önskar Byalaget att sträckan Abbekås Skivarp prioriteras då det möjliggör pendling med cykel för handling och till skola etc.

6. Återvinningsstationen.
När återöppnas en återvinningsstation i Abbekås?

7. Byalaget i Abbekås önskar ett strandpromenadstråk utmed kustremsan mellan Hakens udde och Mossbystrand. Delar av denna promenadstig finns redan men för helhetens skull återstår att åtgärda några mindre sträckor. Utmed hela promenadstråket placeras bänkar med jämna mellanrum. Utmed Fiskarevägen föreslås utredas en gångbana parallellt med nuvarande väg/att göra om Fiskarevägen till gång- och cykelväg eller att enkelrikta vägen. Utredningen skall efterhöra Abbekåsbor och fastighetsägare önskemål innan slutgiltig lösning fastställs.

8. Byalaget i Abbekås önskar att kommunen upprättar och ansvarar för underhåll av en allmän grillplats vid badbryggan i hamnen.

9. Byalaget i Abbekås önskar att kommunen upprättar ett ”Allaktivitetshus” i byn. I Abbekås saknas en gemensam lokal som samlingsplats för aktiviteter.

10. Byalaget i Abbekås har initierat uppstart av en arbetsgrupp med syfte att ta helhetsgrepp avseende utvecklingen i Abbekås. Från Abbekås medverkar representanter från Byalaget, föreningar samt övriga intressenter. Arbetsgruppens uppgift är att ta fram övergripande förslag för utformning av åtgärder för utveckling av Abbekås by. Byalaget föreslår att till denna arbetsgrupp anslut representanter för kommunens förvaltningar/enheter samt representanter från folkvalda politiker. Byalaget vill gärna få en bred anslutning till gruppen.
Byalaget tror att den bästa vägen framåt är samverkan mellan intressenter. Arbetsgruppens förslag skall framläggas för beslut i kommunens politiska församling.

11. Att utestänga trollingfiskare från hamnen genom att inte tillåta båttrailrar samt att ha en rampavgift gynnar inte livet (näringsliv och hamnliv) i hamnen under våren. Turbåtar för sportfiske bör välkomnas.

12. Erosionsskydd utmed kommunens stränder. Sandfodring etc.
Hur arbetar kommunen med denna fråga?

13. Muddring utanför hamnpirarna i Abbekås hamn.
Har kommunen utfört en konsekvensanalys inför detta arbete?

14. Den nya sophinken (seabin) i vatten vid en av bryggorna i hamnen.
Vem sköter den och vilken effekt är det tänkt att den skall ha?

15. Vad händer med Kommunens plan att upprätta trygghetsboende i byn.