Välkomna på Årsmöte 12/3 kl 14.00

Kallelse Årsmöte – Abbekås Byalag

Inbjudan – Kallelse

Söndagen den 12 mars 2023, klockan 14.00 är det dags för årsmöte i byalagslokalen (Gamla skolan/Biblioteket).

Motioner och förslag till årsmötet ska ha inkommit till styrelsen senast den 26 februari 2023.

Vi bjuder på fika!

Varmt välkomna!

/Styrelsen Abbekås Byalag

abbekasbyalag@hotmail.com

Dagordning – Årsmöte

Söndagen den 12 mars 2023 klockan 14.00.

 1. Mötet öppnas
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av två justerare (tillika rösträknare) att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Godkännande av kallelse till årsmötet
 6. Information om föregående årsmötesprotokoll
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och kassarapport
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning
 10. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Val av ordförande för 1 år
 12. Val av övriga ledamöter för 2 år
 13. Val av två revisorer (2år) samt en ersättare för dessa
 14. Val av valberedning för 1 år.
 15. Beslut om medlemsavgift för året. Styrelsen föreslår oförändrad avgift, 100kr för enskild medlem och 200kr för familj.
 16. Eventuella motioner och förslag som lämnats in till styrelsen senast 2 veckor innan årsmötet.
 17. Övriga frågor
 18. Mötet avslutas

Årsmöte Abbekås Byalag

Inbjudan – Kallelse

Söndagen den 9 februari 2020, kl. 14.00 är det årsmöte i Abbekås Byalag.
Vi bjuder på fika, vänligen anmälan till någon i styrelsen senast 5 februari.
Motioner och förslag till årsmötet ska ha inkommit till styrelsen senast 27 januari.

Medlemskap:
Enskilt medlemskap 100 kr
Familjemedlemskap 200 kr
Betala in avgiften på Bankgiro 5693-9937
Det går också bra att swisha beloppet till 123 590 38 02.
Märk betalningen med:
Namn Efternamn samt mobilnummer och mejladress.
Dessa uppgifter mailas även till sekreteraren, för enklare kommunikation om kommande aktiviteter:
swen.stockhaus@gmail.com  
Tacksamt om inbetalning sker under januari månad 2020.      
Styrelsen för 2019 består av:
Frank T Sigurdsson, ordförande    070 6396030
Bo Hansson, vise ordförande         070 5301730
Olle Nilsson, kassör                        073 8012829
Swen Stockhaus, sekreterare          070 9166883
Helga Sigurdardóttir                       073 9969737
Sven Rosengren                               070 9306484
Ewa Hansson                                  073 9238843
Annette Stjernström                        076 1887933
Björn Eggeling                                 073 2017339

Varmt välkomna!
Styrelsen för Abbekås Byalag

Dagordning – Årsmöte
söndagen den 9 februari 2020 kl. 14:00

 1. Mötet öppnas
 2. Val av ordförande o sekreterare för mötet
 3. Val av två justerare (tillika rösträknare) att jämte ordföranden justera dagens protokoll
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Godkännande av kallelse till årsmötet
 6. Information om föregående årsmötesprotokoll
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse o kassarapport
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning
 10. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Val av ordförande för 1 år
 12. Val av övriga ledamöter för (2 år)
 13. Val av två revisorer (2 år) samt en ersättare för dessa.
 14. Val av valberedning för 1 år.
 15. Beslut om medlemsavgift för året. Styrelsen föreslår oförändrad avgift, 100 kr för enskild medlem och 200 kr för familj.
 16. Ev. ärenden som lämnats in till styrelsen senast 2 veckor innan årsmötet.
 17. Övriga frågor
 18. Mötet avslutas.

Medlemsmöte för Abbekås Byalag

Söndagen den 24 november kl. 17:00.

Plats: Byalagets lokal (gamla skolan).

Dagordning:

 1. Mötet öppnas.
 2. Val av mötesordförande samt mötessekreterare.
 3. Information från styrelsen om aktuella aktiviteter.
 4. Diskussion och önskemål från medlemmar om kommande aktiviteter.
 5. Genomgång av frågor och svar vid Byalagsrådets möte med kommunen.
 6. Önskemål från medlemmar om synpunkter och önskemål att föra fram till kommunen genom Byalagsrådet.
 7. Övriga frågor.
 8. Mötet avslutas.

Styrelsen för Abbekås Byalag önskar alla medlemmar varmt välkomna.