Stadgar

för Abbekås Byalag

antagna vid ordinarie årsmöte mars 2004. Reviderade vid ordinarie årsmöte 2024.

§ 1

Byalaget skall verka inom Abbekås-Örmöllaområdet.

Dess uppgift skall vara att tillvarata de boendes intressen.

§ 2

De som bor eller vistas inom området äger rätt att bli medlem mot erläggandet av fastställd årsavgift. Avgiften för året bestäms vid ordinarie årsmöte.

§ 3

Byalaget skall ha en styrelse bestående av minst sju och högst nio personer.

Dessa skall vara bosatta inom verksamhetsområdet.

Styrelsen väljes för en tid av två år av ordinarie årsmöte och så att hälften väljes varje år.

Om ledamot avgår under mandatperioden kan styrelsen anordna fyllnadsval på sätt den finner lämpligt. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.

Likaså kan styrelsen utse arbetsutskott och lämpliga kommittéer.

Styrelsen har rätt att adjungera lämpliga personer för speciella uppdrag.

§ 4

För granskning av räkenskaperna skall finnas två revisorer samt en suppleant för dessa.

Samtliga väljes för en tid av två år.

§ 5

Årsmöte skall hållas före mars månads utgång.

Vid årsmötet äger varje medlem, som avlagt sin medlemsavgift för innevarande år och/eller föregående år, en röst.

Följande ärenden är obligatoriska vid årsmötet;

 • val av ordförande och sekreterare för mötet
 • val av två justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll
 • godkännande av kallelsen till årsmötet
 • uppläsning av föregående årsmötes protokoll
 • styrelsens verksamhetsberättelse och kassarapport
 • revisorernas berättelse
 • fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • eventuellt val av styrelseordförande (för 1 år)
 • val av hälften av antalet styrelseledamöter
 • eventuellt val av två revisorer samt en suppleant (för 2 år)  för dessa att granska föregående års räkenskaper
 • beslut om medlemsavgift för året
 • eventuella ärenden som lämnats in till styrelsen senast  två veckor innan årsmötet.

Om extra årsmöte utlyses, skall dock endast den eller de frågor som föranlett extramötet behandlas.

§ 6

Eventuella omröstningar sker med öppen votering, såvida inget annat begäres.

Vid lika röstetal avgöres ärendet genom ordförandes utslagsröst.

§ 7

Kallelse till årsmötet skall ske senast två veckor före mötet på sätt som styrelsen finner lämpligt.

§ 8

Fråga om upplösning av Byalaget eller stadgeändring kräver 2/3-dels styrelsemajoritet.

Slutgiltigt avgörande sker vid två på varandra följande medlemsmöten, varav minst ett skall vara ordinarie årsmötet.

Återstående tillgångar skall fördelas på kvarvarande aktiva sektioner.