Välkommen på Årsmöte!

Inbjudan – Kallelse

Söndagen den 10 mars 2024, klockan 14.00 är det dags för årsmöte i byalagslokalen (Gamla skolan/Biblioteket).

Motioner och förslag till årsmötet ska ha inkommit till styrelsen senast den 25 februari 2024.

Vi bjuder på fika!

Varmt välkomna!

/Styrelsen Abbekås Byalag

abbekasbyalag@hotmail.com

Dagordning – Årsmöte

Söndagen den 10 mars 2024 klockan 14.00.

 1. Mötet öppnas
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av två justerare (tillika rösträknare) att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Godkännande av kallelse till årsmötet
 6. Information om föregående årsmötesprotokoll
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och kassarapport
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning
 10. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Val av ordförande för 1 år
 12. Val av övriga ledamöter för 2 år
 13. Val av två revisorer (2år) samt en ersättare för dessa
 14. Val av valberedning för 1 år.
 15. Beslut om medlemsavgift för året. Styrelsen föreslår oförändrad avgift, 100kr för enskild medlem och 200kr för familj.
 16. Eventuella motioner och förslag som lämnats in till styrelsen senast 2 veckor innan årsmötet.
 17. Övriga frågor
 18. Mötet avslutas